การวินิจฉัยและการจำแนกโรคเส้นเลือดโป่งพองใต้จุดรับภาพชัดจอตา จากเครื่องถ่ายภาพตัดขวางจอประสาทตา ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ภาพอัตโนมัติ

Publish Year International Journal 1
2020 exSupavit Kongwudhikunakorn, inดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์, "Combining Distributed Word Representation and Document Distancefor Short Text Document Clustering", Journal of information processing systems, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, เมษายน 2020, หน้า 227-300