การบ่งชี้และการกำจัดของไมโครพลาสติกในระบบบำบัดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

Publish Year International Journal 1
2022 exรุจยา ประทีป ณ ถลาง, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุชีลา พลเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Life cycle impact assessment and life cycle cost assessment for centralized and decentralized wastewater treatment plants in Thailand", Scientific Reports, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2022, หน้า 1-13
Publish Year National Conference 2
2022 inนางสาวสุชีลา พลเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอารยา คงขวัญเมือง, inดร.วรินทร์พร อโศกบุญรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาปริมาณ รูปร่าง และขนาด ไมโครพลาสติกในโรงควบคุมคุณภาพน ้ากรุงเทพมหานคร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inดร.วรินทร์พร อโศกบุญรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพรรณทิวา จิตรชวาล, inนางสาวสุชีลา พลเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดไมโครพลาสติกในโรงควบคุมคุณภาพน้ำ กรุงเทพมหานคร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย