การเปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติทางแสงและองค์ประกอบของสารอินทรีย์ละลายน้ำในน้ำดิบและน้ำระหว่างกระบวนการผลิตน้ำประปา