การศึกษาในเชิงโมเลกุลของ Alkaline phosphatase ของลูกน้ำยุงลายที่เป็นรีเซพเตอร์ของโปรตีนสารพิษ Cry4Ba