โครงการต้นแบบ Moveable care chamber และอุปกรณ์ทางการแพทย์