การผลิตถ่านและน้ำส้มควันไม้คุณภาพสูงจากชีวมวลที่มีศักยภาพเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร