การพัฒนาแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ต้านสิวจากไพลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับโชคทวีโอสถ จ.แพร่