การพัฒนาสวนฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

Publish Year National Journal 2
2021 inดร.นันทวัน เทียนแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอำพร ศรียาภัย, อาจารย์, "การพัฒนาสวนฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ", วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), ปีที่ 14, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2021
2021 inดร.นันทวัน เทียนแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอำพร ศรียาภัย, อาจารย์, "การศึกษาสภาพปัญหาสุขภาพ การออกกำลังกายและสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดนครปฐม", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 43-52