การศึกษาศักยภาพผู้ประกอบการและอุปสงค์ผลิตภัณฑ์ไก่ตะเภาทองอินทรีย์