การพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไก่ลูกผสมตะเภาทองอินทรีย์