การบูรณาการร่วมกับผู้ประกอบการในการจัดทำสูตรตำหรับยา เวชสำอาง ผลิตภาพสุขภาพสำหรับคนและสัตว์

Publish Year International Journal 2
2023 exศักดิ์ชัย แก้วมณี, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, รองศาสตราจารย์, "Environment Higth Risk Factors with drowning Among Elementary School-aged Children Before and During COVID 19", International Journal of Membrane Science and Technology, ปีที่ 10, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2023, หน้า 2000-2006
2021 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, รองศาสตราจารย์, "Management System for a Quality and Outcome Framework in the Area of the National Health Security Office in Region 8, Thailand", Linguistica Antverpiensia, ปีที่ 2021, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 2415-2417
Publish Year National Journal 2
2023 exศักดิ์ชัย แก้วมณี, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของการจมน้ำในเด็กวัยเรียน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร", วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 11, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2023, หน้า 456-466
2023 exพัชรินทร์ อุสาห์, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการเข้าถึงบริการการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลาที่กำหนดของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่", วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2023, หน้า 354-366