การประเมินประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ และการพัฒนากลไกทางการตลาดผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร