โครงการการสร้างระบบศูนย์น้ำนมแพะดิบต้นแบบและห้องผลิตนม, ผลิตภัณฑ์จากน้ำนมแพะต้นแบบมาตรฐาน GMP