โครงการการสร้างความมั่นคงของอาหารโปรตีน (เนื้อ, นม และไข่) ด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืน

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2020 exNoratat Prachom, exKittaporn Rumjuankiat, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBoonyoung, exKomkhae Pilasombut, "In vitro screening of potential probiotic lactic acid bacteria isolated from intestinal contents and gills of Nile tilapia", International Journal of Agricultural Technology, ปีที่ 16, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2020, หน้า 937-948
Publish Year National Journal 1
2020 exศิริวรรณ อดุลย์กุล, inดร.สุเจตน์ ชื่นชม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเพิ่มมูลค่าของไข่เปลือกสกปรกด้วยเครื่องล้างไข่อัตโนมัติ", วิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 5-12
Publish Year International Conference 1
2020 inดร.สุกัญญา วิชชุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDinushika Suraweera , "Physico-chemical and rheological properties of plain yoghurt made from goat’s milk during refrigerated storage", TSAE2020, 30 - 31 กรกฎาคม 2020, นครราชสีมา ประเทศไทย