การเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดในการจำหน่ายมะม่วงแบบออนไลน์ โดยใช้เว็บแอปพลิเคชัน