การวิจัยและพัฒนาวัสดุธรรมชาติในการปรับปรุงสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติเพื่อผลิตยางรองกันสั่นสะเทือน