การเพิ่มสัดส่วนเนื้อและน้ำนมสุขภาพ จากโคเนื้อและโคนม

Publish Year International Conference 1
2021 exนางสาวลลิตา กุลธนปรีดา, inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์, "Effect of Protected Flaxseed Oil Supplementation on Milk Yield, Milk Composition,Blood Metabolites and Milk Fatty Acid Profile in Lactating Dairy Cow", Online ISSAAS International Congress and General Meeting 2021, 5 พฤศจิกายน 2021, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย