การผลิตสารเคลือบเมล็ดพันธุ์ที่มีสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์โดยใช้สารเชิงประกอบของสารกระตุ้นเชิงแสงและพอลิเมอร์ชีวภาพ