นวัตกรรมวัสดุผสมลิกนินจากเศษเหลือทิ้งปาล์ม

Sub Project

Publish Year International Journal 5
2019 inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, exTharatron Suwaleerat, exYusuf Chisti, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Biomass and lipid production by Rhodococcus opacus PD630 in molasses-based media with and without osmotic-stress", Journal of Biotechnology, ปีที่ 297, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2019, หน้า 1-8
2019 inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Performance of Concrete Confined with a Jute–Polyester Hybrid Fiber Reinforced Polymer Composite: A Novel Strengthening Technique", Fibers, ปีที่ 7, ฉบับที่ 72, สิงหาคม 2019, หน้า 1-26
2019 exN Thungphotrakul, inดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex S Loykulnunt, ex S Tanpichai, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, "synthesis of sodium linosulfonate from linin extracted from oil palm empty fruit bunches by acidalaline treatment for reinforcement in natural rubber composites", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering , ปีที่ 526, ฉบับที่ -, มกราคม 2019, หน้า 1-4
2019 exWahab, N., inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exHussain, Q., exChaimahawan, P., "Performance of concrete confined with a jute-polyester hybrid fiber reinforced polymer composite: A novel strengthening technique", Fibers, ปีที่ 7, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2019
2018 exKewalee Inna, exJackapon Sunthornvarabhas, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Natural Antimicrobial Lignin in Polyvinyl Alcohol and Polyvinylpyrrolidone Film for Packaging Application", Materials Science Forum, ปีที่ 936, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2018, หน้า 105-109
Publish Year International Conference 1
2020 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exPenpisut Kanjak, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNutchapon Chiarasumran , "Aspen Plus Model for Ethanol Production from Different Types of Biomass via Thermochemical Conversion Process", The 32nd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB 2020) , 26 พฤศจิกายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย