การพัฒนาการผลิตห้องสมุดนาโนบอดีชนิด ScFV จากหนูเพื่อทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง