การผลิตกระดาษคุณภาพพิเศษจากเศษเหลือทิ้งใบสับปะรดสำหรับการประยุกต์ใช้ด้านบรรจุภัณฑ์

Publish Year International Conference 1
2021 inนางสาวจิรชยา บุญญฤทธิ์, inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.รังสิมา ชลคุป, inนางปรียานุช สีโชละ, "Production of water resistant paper from pineapple pulp mixed with banana pulp or cattail pulp for packaging application.", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2021: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy, 15 ตุลาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย