การนำเซลลูโลสจากใยสับปะรดมาใช้เป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติเพื่อเสริมแรง