โครงการวิจัยย่อยที่ 3 : การจัดการธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผล พลับพันธุ์ ‘FUYU’