การออกแบบและจัดสร้างระบบการทำความเย็นชนิดประหยัดพลังงานสำหรับโรงเรือนเพาะเห็ดหอมในสภาพภูมิอากาศภาคกลางตอนบน กรณีพื้นที่ศึกษา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม