การสังเคราะห์อนุภาคนาโนของซิงค์ออกไซด์ไร้มลพิษเพื่องานเกษตรสีเขียว

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2020 exJittiporn Ruangtong, inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Green synthesized ZnO nanosheets from banana peel extract possess anti-bacterial activity and anti-cancer activity", Materials Today Communications, ปีที่ 24, ฉบับที่ -, กันยายน 2020, หน้า 101224-101229
Publish Year International Conference 1
2018 exJittiporn Ruangtong, ex Phakkathorn Ruangsai, inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Antibacterial activities of green synthesized zinc oxide nanoparticles from crude extracts of banana peels", The 30th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, 22 - 23 พฤศจิกายน 2018, กรุงเทพมหานคร อื่นๆ ประเทศไทย