การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

Publish Year International Journal 1
2022 inนายทวีศักดิ์ จันทร์ประดิษฐ, อาจารย์, "Curriculum Evaluation: Measuring the Learning Outcomes and Satisfaction Levels of Thai Adult Learners with an English for Cultural Tourism Communication Course, Suphan Buri, Thailand", Journal of Education and Learning, ปีที่ 11, ฉบับที่ 5, มิถุนายน 2022, หน้า 82-92
Publish Year National Journal 2
2022 inนายทวีศักดิ์ จันทร์ประดิษฐ, อาจารย์, "กระบวนการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาชุมชนเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2022, หน้า 25-33
2021 inนายทวีศักดิ์ จันทร์ประดิษฐ, อาจารย์, inดร.ชัยณรงค์ ศรีรักษ์, อาจารย์, inดร.อุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความต้องการการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี", วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2021, หน้า 61-74