การรักษาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของกล้วยเนื้อทองเพื่อเพิ่มศักยภาพเป็นพันธุ์ทางการค้าและการส่งออก