การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อหาปริมาณการสั่งซื้อแบบพลวัตที่เหมาะสมเมื่อต้นทุนแปรผันตามเวลาด้วยวิธีเพิ่มคอลัมน์