การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีเหล็กเป็นองค์ประกอบหลักและตัวเร่งปฏิกิริยาผสมสำหรับการผลิตโอเลฟินส์เบาจากปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

Publish Year International Journal 4
2021 exMuhammad Sheraz Ahmad, exChin Kui Cheng, exPrakash Bhuyar, exA.E Atabani, exArivalagan Pugazhendhi, exNguyen Th?y Lan Chi, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, exJun Wei Lim, exJoon Ching Juan, "Effect of reaction conditions on the lifetime of SAPO-34 catalysts inmethanol to olefins process – A review", FUEL, ปีที่ 283, ฉบับที่ -, มกราคม 2021, หน้า 118851-1-10
2021 exNawapat Chaipraditgul, exThanapha Numpilai, exChin Kui Cheng, exNuchanart Siri-Nguan, exThana Sornchamni, exChularat Wattanakit, exJumras Limtrakul, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, "Tuning interaction of surface-adsorbed species over Fe/K-Al2O3 modified with transition metals (Cu, Mn, V, Zn or Co) on light olefins production from CO2 hydrogenation", FUEL, ปีที่ 283, ฉบับที่ -, มกราคม 2021, หน้า 119248
2021 exThanapha Numpilai, exSupitchaya Kahadit, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, exBamidele Victor Ayodele,, exChin Kui Cheng, exNuchanart Siri-Nguan, exThana Sornchamni, exChularat Wattanakit, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exJumras Limtrakul, "CO2 Hydrogenation to Light Olefins Over In2O3/SAPO-34 and Fe-Co/K-Al2O3 Composite Catalyst", Topics in Catalysis, ปีที่ 64, ฉบับที่ 5-6, พฤษภาคม 2021, หน้า 316-327
2021 exThanapha Numpilai, exPinit Kidkhunthod, exChin Kui Cheng, exChularat Wattanakit, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exJumras Limtrakul, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, "CO2 hydrogenation to methanol at high reaction temperatures over In2O3/ZrO2 catalysts: Influence of calcination temperatures of ZrO2 support", Catalysis Today, ปีที่ 375, ฉบับที่ -, กันยายน 2021, หน้า 298-306