การประเมินลักษณะทาง phenotype และ genotype ของเชื้อพันธุกรรมพริก