การจำแนกความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดด้วยเทคนิคทางกล้องจุลทรรศน์

Publish Year National Journal 2
2020 inนางพัชรี อำรุง, inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, inดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุฑามณี แสงสว่าง, "Techniques for Preparing Spores and Hyphae of Schizophyllum communefor Morphological Observation", Microscopy and Microanalysis Research-The Journal of The Microscopy Society of Thailand, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, หน้า 22-27
2019 inนางพัชรี อำรุง, exPanumas Kotepong, "Ultrastructure studies of fungus Colletotrichum gloeosporioides cause of Anthracnose disease of mango by microscope technique.", Microscopy and Microanalysis Research The Journal of The Microscopy Society of Thailand, ปีที่ 32, ฉบับที่ 2, ตุลาคม 2019, หน้า 1-5
Publish Year International Conference 1
2020 inนางพัชรี อำรุง, inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, inดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุฑามณี แสงสว่าง, "Techniques for Preparing Spores and Hyphae of Schizophyllum commune for Morphological Observation.", The 37th International Conference of the Microscopy Society of Thailand (MST37) , 25 - 28 กุมภาพันธ์ 2020, เมือง นครราชสีมา ประเทศไทย