การประเมินความเสี่ยงสารพิษเชื้อราและการกระจายตัวของเชื้อราที่ผลิตสารพิษในข้าวเปลือกเหนียวและข้าวเหนียวของไทย

Publish Year National Conference 1
2019 inนายธนภูมิ มณีบุญ, exนางสาวชนัญญา ช่วยศรีนวล, inนางสาวจันทร์แรม รูปขำ, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Determination of AFB1, AFB2, AFG1, AFG2, Citrinin, OTA and Zearalenone in Thai Glutinous Rice", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 57 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย