ผลของน้ำเม่าต่อการต้านทานเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในปลานิล

Publish Year International Journal 1
2021 inนายณรงค์ กมลรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, อาจารย์, exดร.วาสนา ไพรสิงห์ขรณ์, "Effect of Mao (Antidesma sp.) juice on growth performance and resistance against Streptococcus spp. in the Nile tilapia (Oreochromis niloticus)", Egyptian Journal of Aquatic Biology and Fisheries, ปีที่ 25, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2021, หน้า 77-83
Publish Year National Journal 1
2018 inนายณรงค์ กมลรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, อาจารย์, "ผลของการใช้น ้าเม่า (Antidesma sp.) ต่อการต้านเชื อ Streptococcus spp. ที่ก่อโรคในปลานิล (Oreochromis niloticus)", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 3, สิงหาคม - ตุลาคม 2018, หน้า 182-186
Publish Year National Conference 1
2018 inนายณรงค์ กมลรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, อาจารย์, "ผลของการใช้น้ำเม่า (Antidesma sp.) ต่อการต้านเชื้อ Streptococcus spp. ที่ก่อโรคในปลานิล (Oreochromis niloticus)", การประชุมวิชาการ งานเกษตรนเรศวรครั้งที่ 15, 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2018, พิษณุโลก พิษณุโลก ประเทศไทย