ความหลากชนิดของสัตว์ป่า ภายหลังการฟื้นฟูป่าดิบเขา ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่

Publish Year International Journal 3
2023 exPrapaiporn THONGPROH, exJIDAPA CHUNSKUL, exSunchai Makchai, exMICHAEL COTA, exMongkol Safoowong, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSOMSAK THITICHAYAPORN, exYODCHAIY CHUAYNKERN, exChantip Chuaynkern, "The identity of Nanorana yunnanensis (Anderson, 1879) from Thailand, with a description of its tadpole (Anura, Dicroglossidae)", Zootaxa, ปีที่ 5263, ฉบับที่ 3, เมษายน 2023, หน้า 365-388
2021 exJIDAPA CHUNSKUL, exPrapaiporn THONGPROH, exWANCHAI SIMMASIAN, exJIRACHAI ARKAJAG, exSATAPHON TONGPUN, exPERMSAK KANISHTHAJATA, exSUTHIN PROMPALAD, inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exRATCHATA PHOCHAYAVANICH, exChantip Chuaynkern, exYODCHAIY CHUAYNKERN, "Molecular identification and morphological description of Thelodermaalbopunctatum tadpoles from the Phu Khiao-Nam Nao Forest Complex,northeastern Thailand", BIODIVERSITAS, ปีที่ 22, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2021, หน้า 5145-5161
2020 exYuwadee Ponpituk, exSupalak Siri, exMongkol Safoowong, exWarong Suksavate, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Temporal variation in the population of bulbuls(Family Pycnonotidae) in lower montane forest, Northern Thailand", Biodiversitas, ปีที่ 21, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2020, หน้า 3644-3649
Publish Year International Conference 2
2021 exYuwadee Ponpituk, exSupalak Siri, exPAANWARIS PAANSRI, exMongkol Safoowong, exดอกรัก มารอด, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Monitoring species diversity of birds in forest gaps and closed canopy habitats of the lower montane evergreen forest at Mae Sa-Kog Ma Biosphere Reserve, Northern Thailand", The 1st Asian Ornithological Conference, 11 พฤศจิกายน 2021, Beijing/Shanghai/Guangdong สาธารณรัฐประชาชนจีน
2019 exAingorn Chaiyes, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exSupaporn Wacharapluesadee3, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, ex Thiravat Hemachudha, "Distributional Ecology of Pteropus lylei: Conservation Implications for Vulnerable and Disease Reservoir Species", 18th International Bat Research Conference 2019 , 28 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2019, ภูเก็ต ประเทศไทย
Publish Year National Conference 4
2022 exBongkochrat Pattaramanas, exPAANWARIS PAANSRI, exSupalak Siri, exYuwadee Ponpituk, exYODCHAIY CHUAYNKERN, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดต้นไม้กับการปรากฎของกิ้งก่าเขาเล็ก (Acanthosaura lepidogaster)ในพื้นที่ 16 เฮกตาร์", การประชุมวิชาการ สัตว์ป่าเมืองไทยครั้งที่ 41, 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2022, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exเบญจวรรณ มีออำนาจ, exบงกชรัตน์ ภัทรมนัส, exวิมลมาศ นุ้ยภักดี, exยอดชาย ช่วยเงิน, inนายกิติพงศ์ ตั้งกิจ, อาจารย์, inดร.ชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "การติดตามประชากรของกิ้งก่าเขาเล็ก (Acanthosaura lepidogaster) ในป่าดิบเขาบริเวณพื้นที่สงวนชีวมณฑล แม่สา-คอกม้า จังหวัดเชียงใหม่", สัมมนาวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ครั้งที่ 1: ก้าวแรกแห่งคลังทรัพยากร, 24 - 25 กันยายน 2020, ปทุมธานี ประเทศไทย
2019 exดารินี สำราญรื่น, inดร.จิราภรณ์ เทียมพันธ์พงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exยอดชาย ช่วยเงิน, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "อาหารของกิ้งก่าเขาเล็กบริเวณป่าดิบเขา ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562, 19 - 20 สิงหาคม 2019, ลำปาง ลำปาง ประเทศไทย
2019 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exปานวริศร์ ปานศรี, exศุภลักษณ์ ศิริ, exยุวดี พลพิทักษ์, exมงคล สาฟูวงศ์, exวิมลมาศ นุ้ยภักดี, exประสิทธิ์ มากสิน, exอารีรัตน์ รักษาศิลป, "ผลของไฟปา่ต่อพลวัตประชากรของนกประจ าถนิ่ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า จังหวัดเชียงใหม่", กำหนดการนำเสนอผลงานทางวิชาการ การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) จังหวัดลำปาง , 19 สิงหาคม - 21 กันยายน 2019, ลำปาง ลำปาง ประเทศไทย