ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี

Publish Year National Conference 1
2018 exณัฐพัชญ์ เจริญฉาย, inดร.จุติเทพ วงษ์เพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชัย, อาจารย์, "การจําลองสภาพการไหลร่วมกับการใช้น้้ำเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติครั้งที่ 19, 26 - 27 เมษายน 2018, ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย