การศึกษาความสัมพันธ์ทางห่วงโซ่อาหารของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ป่าชายเลน และหญ้าทะเลบริเวณสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน