เภสัชจลนศาสตร์/เภสัชพลศาสตร์และการกำหนดขนาดยาต้านจุลชีพในจระเข้น้ำจืด

Publish Year International Journal 2
2022 inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exProf.Dr. Mario Giorgi, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, inนางสาวไกรสิริ ขีดขั้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.ดร.น.สพ.ฌรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร, exน.สพ.ธารา ว่องไวไพโรจน์, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Pharmacokinetic profiles of clarithromycin in freshwater crocodiles (Crocodylus siamensis)", Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2022, หน้า 147-152
2020 inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exProf. Dr. Mario Giorgi, exศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. นสพ.ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, exน.สพ. ธารา ว่องไวไพโรจน์, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Pharmacokinetics of ceftriaxone in freshwater crocodiles (Crocodylus siamensis) after intramuscular administration at two dosages", Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2020, หน้า 141-146