การศึกษาเปรียบเทียบเมแทบอลิซึมของวิตามินดีและการแสดงออกของตัวรับสัญญาณวิตามินดีในกล้ามเนื้อลายของม้าเต็มวัยและม้าสูงอายุในระยะการใช้ชีวิตตามปกติ

Publish Year International Conference 1
2020 inดร.เมธา จันดา, รองศาสตราจารย์, exDr. Chanikarn Puangthong, "ภาวะสูงอายุส่งผลลดระดับของปริมาณวิตามินดีในกระแสโลหิตและลดการแสดงออกของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเมแทบอลิซึมในกล้ามเนื้อม้าชรา", The joint congress of the 2nd Kasetsart University Veterinary International Conference and the 10th Asian Society of Veterinary Surgery Conference (KUVIC-AiSVS 2020), 25 พฤศจิกายน 2020, จตุจักร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย