การพัฒนาเครื่องโอห์มมิคสำหรับการให้ความร้อนกะทิในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว

Publish Year International Journal 3
2021 exนายชวิศ ติรวิบูลสิน, inดร.เยาวภา หล่อเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิติยา กมลพัฒนะ, รองศาสตราจารย์, "Sterilization of coconut milk in flexible packages via ohmic-assisted thermal sterilizer", LWT - Food Science and Technology, ปีที่ 147, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2021, หน้า 111552
2019 exน.ส.ภาวินี อินทร์มณี, inดร.ปิติยา กมลพัฒนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.ทานตะวัน พิรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Ohmic heating effects on Listeria monocytogenes inactivation, and chemical, physical, and sensory characteristic alterations for vacuum packaged sausage during post pasteurization", LWT - Food Science and Technology, ปีที่ 108, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2019, หน้า 183-189
2018 inดร.ปิติยา กมลพัฒนะ, รองศาสตราจารย์, "Packaging for Foods Processed by Ohmic Heating", Reference Module in Food Science, ปีที่ -, ฉบับที่ -, เมษายน 2018, หน้า 1-8
Publish Year National Conference 1
2020 exชนนิกานต์ เสรีฉันทฤกษ์, inดร.ปิติยา กมลพัฒนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของสนามไฟฟ้าระหว่างกระบวนการให้ความร้อนแบบโอห์มมิคต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ และคุณสมบัติการลดแรงตึงผิวของโปรตีนเวย์", โครงการจัดสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17, 3 ธันวาคม 2020, นครปฐม ประเทศไทย