อิทธิพลของน้ำทะเลหนุนต่อสมบัติดินในพื้นที่เกษตรกรรมที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่าง

Publish Year International Journal 1
2019 exSonsri, K., inดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The properties of soil as impacted by sea level rise in the dry season: A case study of Nonthaburi Province, Thailand", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, ปีที่ 230, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 1-6