การสังเคราะห์วัสดุนาโนซิงค์ออกไซด์ที่แทรกตัวอยู่ในโครงสร้างโฮสต์ซึ่งมีลักษณะเป็นชั้น