ความหลากหลายของแบคทีเรียจากสวนมะม่วงน้ำดอกไม้ในคุ้งบางกะเจ้าและการเป็นแบคทีเรียปฏิปักษ์ต่อเชื้อก่อโรคมะม่วง

Publish Year International Journal 1
2019 exนางสาวปัญจพร อนุรัตน์, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, "Pseudomonas mangiferae sp. nov., isolated from bark of mango tree in Thailand", INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, ปีที่ ุ69, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2019, หน้า 3537-3543