การศึกษา LTR-retrotransposons ในบัวประดับสกุลนิมเฟีย เพื่อการระบุชนิดของ transposons การวิเคราะห์แผนภูมิทางพันธุกรรม และการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุล และการปรับปรุงลักษณะของบัวประดับด้วยการฉายรังสีแกมมา