การวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตกล้วยไม้ปลอดโรคไวรัสอย่างยั่งยืน