ความเป็นไปได้ในการใช้เทคนิคของ hyperspectral chemical imaging ใน การประเมินความหืนเพื่อทำนายอายุการเก็บรักษาของข้าวเก่า

Publish Year National Conference 1
2020 exนุชจิรา จินดากุล, inดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์, "ความเป็นไปได้ในการใช้เทคนิคถ่ายภาพเชิงสเปกตรัมในการประเมินค่าความหืนของข้าวสาร", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 3 ธันวาคม 2020, นครปฐม ประเทศไทย