การวิเคราะห์ไอโซฟอร์มของโปรตีนไททินในนิวเคลียสและไซโตพลาสซึมของเซลล์เยื่อบุชั้นในบนผิวลิ้นหัวใจเอออร์ติก