การกำหนดขนาดยาและเภสัชจลนศาสตร์ของยาเอนโรฟลอกซาซินและมาร์โบฟลอกซาซินในเต่าตนุ (Chelonia mydas) และเต่ากระ (Eretmochelys imbricata)

Publish Year International Journal 2
2021 inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exน.สพ.ธนพรรณ ชมชื่น, exProf. Dr. Mario Giorgi, exสุเทพ เจือละออง, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, exDr. Pedro MARIN, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Enrofloxacin and its major metabolite ciprofloxacin in green sea turtles (Chelonia mydas): An explorative pharmacokinetic study", Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, ปีที่ 44, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2021, หน้า 575-582
2020 inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exน.สพ.วีรพงษ์ เหล่าเวชประสิทธิ์, exProf.Dr. Mario Giorgi, exนายสมชาย มันอนันต์ทรัพย์, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, exนายเพชรรัตน์ กองจันทร์ดี, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Pharmacokinetics of marbofloxacin in Green sea turtles (Chelonia mydas) following intravenous and intramuscular administration at two dosage rates", Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2020, หน้า 215-221
Publish Year International Conference 1
2019 inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exน.สพ.วีรพงษ์ เหล่าเวชประสิทธิ์, exน.สพ. ธนพรรณ ชมชื่น, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, exProf. Dr. Mario Giorgi, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Pharmacokinetics of Marbofloxacin in Green Sea Turtles (Chelonia mydas)", 50th Conference of the International Association for Aquatic Animal Medicine (IAAAM 2019), 18 - 22 พฤษภาคม 2019, Durban สาธารณรัฐแอฟริกาใต้