การแปรผันของน้ำมันหอมระเหยระหว่างแม่ไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ณ สถานี ฝึกนิสิตวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา