การจัดการอินทรียวัตถุในดินและปุ๋ยไนโตรเจนจากการประเมินปริมาณอินทรียวัตถุที่เปลี่ยนแปลงง่ายในดินโดยชุดทดสอบต่อการตอบสนองของข้าวโพดหวาน