ปอเทืองเพื่อการผลิตพลังงานชีวภาพ

Publish Year International Journal 1
2021 inดร.นุษรา สินบัวทอง, exBoonsong Sillapacharoenkul, "Enhancement of biogas production from sunnhemp using alkaline pretreatment", International Journal of Hydrogen Energy, ปีที่ 46, ฉบับที่ 6, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 4870-4878
Publish Year International Conference 2
2019 inดร.นุษรา สินบัวทอง, exBoonsong Sillapacharoenkul, "Enhancement of methane (CH4) yield from digestion of sunn hemp using sodium hydroxide pretreatment", 8th GLOBAL CONFERENCE on GLOBAL WARMING, 22 - 25 เมษายน 2019, Doha รัฐกาตาร์
2018 inดร.นุษรา สินบัวทอง, exRoj Khun-Anake, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, "BIOGAS PRODUCTION FROM SUNN HEMP", 7th Global Conference on Global Warming (GCGW 2018), 24 - 28 มิถุนายน 2018, Izmir สาธารณรัฐตุรกี